พัฒนาระบบโดย สิบเอกเอกลักษณ์ ล้ำเลิศ (นรสิงห์ 07) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ และเฝ้าระวังภัยพิบัติ ชมรมวิทยุสมัครเล่น ซีบี นรสิงห์ นครศรีธรรมราช